Performance anti gone

Amalia Theatre, Thessaloniki, Greece, February 2017

Direction: Tatou Dede
Dramaturgy: Anastasia Tzellou
Set Design: Melanie Thewlis

Costume Design: Athina Kyriakakou

Original Music: Minas Emmanouil
Lighting Design: Eliza Alexandropoulou
Video/ Interactive programming: Melanie Thewlis
Poster Design/ Graphics: Eliza Alexandropoulou

Poster photo: Brooke Didonato

Produced by: TATOUmdt

Photos: Melanie Thewlis
Performers:  Rodoula Gouliaberi, Tatou Dede