ANY ONE

Artiria, Athens, April 2018

Choreography: Artemis Lampiri
Dramaturgy: Bettina Panagiotara
Music: Christos Kalkanis
Set Design / Photos: Dionisis Tsousis
Lighting Design: Eliza Alexandropoulou
Press: Marianna Papaki, Nontas Douzinas


Performers: Chara Kotsali, Euthimis Moshopoulos, Martha Pasakopoulou, Alexis Tsiamoglou